مدیر گروه مهندسی مواد

دکتر فاطمه عسجدی

رشته تحصیلی:مهندسی مواد

پست الکترونیک: asjodi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054363

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/asjodi-fateme


ارتباط با مهندسی مواد

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-